Adatvédelmi nyilatkozat

Penzugyi-megoldas.hu (www.penzugyi-megoldas.hu)

Ezen adatvédelmi nyilatkozat a www.penzugyi-megoldas.hu honlap és minden aloldalán elérhető linkek keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A honlap használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit.

Az adatkezelő megnevezése:

Név: Németh Zoltán
Levelezési cím:  8800 Nagykanizsa, Fő út 10/A
Email cím: rynoline@gmail.com
Adatkezelés nyilvántartási száma:

A penzugyi-megoldas.hu (www.penzugyi-megoldas.hu) adatvédelmi elvei

I. Leírás

Ezen adatvédelmi nyilatkozat a www.penzugyi-megoldas.hu honlap és minden aloldalán elérhető linkek keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A honlap használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen nyilatkozat feltételeit.

II. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

II.1. Értelmező rendelkezések:

II.1.1. Az adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,

II.1.2. A szolgáltatás: A Penzugyi-megoldas.hu szolgáltatásait a felhasználók részére hírlevelek formájában nyújtja. A hírlevelek a pénzügyekkel kapcsolatos tanácsokat, tájékoztatásokat, összefoglalókat, információkat ad. A pénzügyi kultúra fejlesztésével kapcsolatos rendezvények beharangozása, ismertetése. Különböző, a jövőt meghatározó befektetések (életbiztosítások, TBSZ számlák, nyugdíj-előtakarékossággal kapcsolatos termékek) és kockázati életbiztosítási termékek, szolgáltatások ismertetése, az esetleges szponzorok és hirdetők bemutatása, a www.facebook.com/penzugyi-megoldas.hu Facebook-oldalon közzétett új hírekre, összefoglalókra, elemzésekre, eseményekre történő hivatkozásokat tartalmazhatják.

II.1.3. A felhasználó: bármely meghatározott, a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adat alapján azonosított természetes személy, aki a szolgáltatást igénybe veszi.

II.2. Tájékoztató:

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A Szolgáltatás Felhasználóira vonatkozó adatok az adatkezelő által bérelt biztonságos szerveren kerülnek tárolásra. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama a Felhasználó visszavonásának (a hírlevélről történő leiratkozásának) idejéig terjed, amely időszak végeztével az adott Felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre, illetőleg statisztikai célú felhasználás céljából anonimizálásra kerülnek. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő ismerheti meg. A személyes adatok kezelése minden esetben a vonatkozó és mindenkor hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően történik. Az adatkezelő a Felhasználók által a regisztráció és a Szolgáltatás használata során önkéntesen megadott adatokat egységes adatbázisban kezeli.  Az adatkezelő a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-ában foglalt adatvédelmi rendelkezések betartásával nyújtja. A Szolgáltatás használata során bizonyos felhasználói technikai adatok automatikusan az adatkezelő kezelésébe kerülnek. A Szolgáltatás Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A Felhasználók IP címeit az adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne. A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az adatkezelő kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepíthet a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott Felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából.

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz, a session cookie-k pedig a Felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes oldalak vagy funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Az adatkezelő az adatfájlok használatával kezelésébe került adatokat – a hatályos jogszabályi rendelkezések által szabályozott eseteken túl – kizárólag az érintett Felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulásával továbbíthatja harmadik személy számára. Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a Felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a Felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

Az adatkezelő kezeli a Szolgáltatás használata során az egyes blogokban és más hasonló szolgáltatások keretében elhelyezett adatokat is. Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy az adatkezelő részére az egyes Felhasználók által és rájuk vonatkozóan harmadik személyek (például más Felhasználók) által küldött személyes adatokat is tartalmazó leveleket és egyéb anyagokat az adott Felhasználó személyéhez köthető módon és formában a célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével tárolja vagy egyébként kezelje.

III. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az adatkezelő által végzett adatkezelések elsődleges célja a Szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása. Az adatkezelő által végzett adatkezelések további célja a Felhasználók azonosítása, a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása és ennek alapján az adatkezelőt megillető jogok gyakorlása, hírlevél küldése, marketing célú adatkezelés. Az adatkezelő jogosult valamennyi Felhasználó részére a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzeneteket, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információkat) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával. Az adatkezelő a Felhasználók által megadott adatokat csak kifejezett előzetes hozzájárulás alapján használhatja fel közvetlen üzletszerzés céljára és ilyen esetben az ilyen célú adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a leiratkozás (a regisztráció megszüntetése) időpontjáig terjedhet.

IV. Regisztráció

A Penzugyi-megoldas.hu olvasása, a pénzügyekkel kapcsolatos információk megismerése a hírlevélre történő feliratkozás, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatás használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az adatkezelő egyértelműen feltünteti a kötelezően megadandó és az opcionálisan megadható adatokat. A kötelezően megadandó adatok körébe a célhoz kötöttség elvének megfelelően kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy adott szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek. A kötelezően megadandó adatok közé tartozik például a Felhasználó azonosításához szükséges felhasználónév és e-mail cím, valamint a lakóhelyéhez legközelebb eső város nevének megadása. A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, tehát az adatszolgáltatás a Szolgáltatás keretén belül minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett tájékozott, határozott és előzetes hozzájárulása, ez azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatkezelő a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzíthet bizonyos, a Felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat II. pontjában írtak szerint.

V. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adhatja át harmadik személyeknek az adott Felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat. Az egyes felhasználói személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

V.1 Az egyes Felhasználók személyes azonosítója (felhasználónév) nyilvános, mindenki számára hozzáférhető adat, és az egyes Felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenysége a személyes azonosítójuk alapján bárki által követhető és visszakereshető, így abból személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak. Előfordulhat, hogy a Felhasználó maga, vagy más személy felfedi egy adott Felhasználó személyazonosságát vagy egyébként másoknak lehetővé teszi személyes azonosítását és ebből kifolyólag a Szolgáltatása keretében kifejtett tevékenység személyéhez történő kötését. A Felhasználók e-mail címüket és más adataikat is nyilvánosan elérhetővé tehetik, illetve a profiljuk bővítése során számos olyan adatot megadhatnak magukról, amelyek személyes adatnak minősülnek, így az ilyen adatok publikussá tétele, mely kizárólag az adott Felhasználó saját döntése alapján történhet meg, személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatalt a Felhasználók annak tudatában teszik meg, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet (például az adott Felhasználóról nyilvánosan elérhető adatokból személyiségprofilt építhet) és hogy az ilyen visszaélések megakadályozására az adatkezelőnek nincs lehetősége.

V.2 A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az adatkezelő jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy elérhetővé tenni az egyes Felhasználók adatainak felhasználásával.

V.3 Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás bizonyos részeit (például egyes co-branded oldalakat) független szolgáltatók biztosítják vagy üzemeltetik. Amennyiben egy Felhasználó úgy dönt, hogy ezeket a szolgáltatásokat is igénybe veszi, és ennek keretében személyes adatokat ad meg, az ilyen adatkezelésre az adott, az adatkezelőtől független szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik. Ebből fakadóan a felhasználó, ha a Penzugyi-megoldas.hu oldalról tovább lép bármely más szolgáltató oldalára, az ebből fakadó károkért, amely a Felhasználót éri, az adatkezelő felelősséget nem vállal. Az adatkezelő csak a www.penzugyi-megoldas.hu
címtartomány/névtér alatt levő oldalakért vállal felelősséget.

V.4 A Szolgáltatás egyes részeit (például piacfelmérések végzését) a Penzugyi-megoldas.hu adott esetben kiszervezheti vagy megbízottaival is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen kapcsolódó személyek és cégek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek, ugyanakkor az ilyen cégeket és személyeket az átadott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. A kapcsolódó cégek és személyek saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, természetesen az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes Felhasználók hozzájárulásával, a jogszabályoknak és az adott személy vagy cég saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

V.5 Az adatkezelő együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében. Az adatkezelő a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében az egyes Felhasználókról kezelt adatokat kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.

VI. Adatbiztonság követelménye

– Az adatkezelő kötelezi magát, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

– Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

– Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáféréstől. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

– A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja minden olyan lehetőséget, ami megakadályozza a jogosulatlan adatbevitelt vagy adat továbbítást, illetve annak ellenőrizhetőségét, hogy ki, mikor hogyan, milyen rendszeren vitt be adatokat. Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja.

A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az adatkezelő hírközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az adatkezelő részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően az adatkezelő az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (szükség szerint tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával).

A Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk (és egyes szolgáltatások esetében esetleg szükséges jelszavuk) használatáért, ideértve az azonosító (és a jelszó) használatával összefüggő valamennyi tevékenységet. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító Felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét (és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót) titokban tartani. Amennyiben a Felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az adatkezelő által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót (és/vagy jelszót) haladéktalanul módosítani.

VII. Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az Infotv. 14.§ alapján a Szolgáltatás keretén belül a Felhasználóknak lehetősége van az általuk megadott adatok módosítására, javítására és törlésére, amelyet írásban, a következő e-mail címre elküldött levélben kérhetnek: rynoline@gmail.com
A Felhasználók jogosultak személyes adataik felhasználásáról tájékoztatást kérni a rynoline@gmail.com címen. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is a rynoline@gmail.com e-mail címen. A személyes azonosító (és az esetleg szükséges jelszó) törlése csak a Felhasználó személyes fiókjának megszüntetésével egyidejűleg kérhető.

VII.1 Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

– Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása, felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

– Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

– Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja és értesíti az illetékes feleket.

– Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított – 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az a Felhasználó, akinek az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. A per – az érintett Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Infotv. tartalmazza.

VIII. Az adatkezelő felelősségének kizárása

Az adatkezelő a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó az e  nyilatkozatot, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az adatkezelő megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az adatkezelő ilyen esetekben minden tőle elvárható segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása és felelősségre vonása vonatkozásában.

IX. A Nyilatkozat módosítása

Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az adatkezelő a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi az Adatvédelem menüpont alatt.

Nagykanizsa, 2016. február 10.